...       
   
    Web Page กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360

     

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม 18 ชั่วโมง เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมฯ กองทุนฯ กยศ. และกองทุน ฯกรอ. ประจำปีการศึกษา 2558

Link การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กยศ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 1/2558 กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 58-วันที่ 30 มิ.ย. 58

Link การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมกองทุนฯ กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 1/2558 กรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 58-วันที่ 30 มิ.ย. 58

 

 

ประกาศ ...
นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ไปติดต่อหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา เท่านั้น !


-ประกาศ กยศ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ กยศ.รายเก่า ภาคการศึกษาที่ 1/2558 


 
-ประกาศ กรอ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ กรอ.รายเก่า ภาคการศึกษาที่ 1/2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะที่สังกัด หรือ
งานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ กยศ./กรอ. มช.โทรศัพท์ 0-5394-1360

เบอร์โทรศัพท์หน่วยกิจการนักศึกษาทุกคณะ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

 

 Link... เข้าเว็บไซต์ Studentloan ที่นี่
ลงนามล่วงหน้า
เอกสารสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงนามล่วงหน้า
กยศ.มช.009 แบบคำขอลงนามล่วงหน้า 1/2558
และ กยศ.มช.015 หนังสือรับรองการฝึกงานฝึกสอน
ขั้นตอนการลงนามล่วงหน้า 1/2558
 ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ Download...

แผ่นพับ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558

กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อ.ที่ปรึกษา
กยศ.104 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา-มารดา
กยศ.มช.008 ใบบันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม
กยศ.มช.014 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยาน
ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แนบสัญญา กยศ.รายใหม่
ตัวอย่างเอกสารแบบยืนยันการกู้ยืมเงิน
 ผู้กู้ กยศ.รายเก่า Download...
แผ่นพับ กยศ.รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2558

กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม กยศ.รายเก่า

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

 ผู้กู้ กยศ.เกินหลักสูตร Download...
กยศ.มช.017 ใบสรุปเอกสารที่ใช้แนบแบบคำขอ
กู้เกินหลักสูตร
กยศ.มช.013 กู้เกินหลักสูตร
มช.19 คำขอทั่วไป(ขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร)
กยศ.มช.018 หนังสือรับรองขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร
กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้
กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
กยศ.104 แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย
กยศ.มช.019 ภาพถ่ายที่อยู่อาศัย
 ผู้กู้ กรอ.รายเก่า Download...
แผ่นพับ กรอ.รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2558
กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่มกรอ.รายเก่า(ไม่มีรูปบ้าน)

กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้

 ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ Download...

แผ่นพับ กรอ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558

กรอ.มช.008 ใบบันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมเงิน กรอ.รายใหม่
กรอ.(กยศ.101) แบบคำขอกู้ยืมเงิน กลุ่ม กรอ. รายใหม่
กรอ.(กยศ.102) หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้
กรอ.(กยศ.103) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
กรอ.(กยศ.104) แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย
กรอ.มช.014 หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นพยาน
 แบบฟอร์มอื่นๆ Download...
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน กยศ.มช.
การขอสำเนาเอกสาร กยศ. กรอ.
กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม (แจ้งเปลี่ยนชื่อ,สกุล ที่อยู่ใหม่, บัญชีใหม่)

กยศ.201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้

กยศ.202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ (อยู่ ป.โท,จบหรือเลิกศึกษาแล้วแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้)
กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพ (ขอผ่อนผันชำระเงินเพราะยังศึกษาอยู่ป.ตรีมช.)