...       
   
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 

 


คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

          ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้บัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                           จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ดังนี้
1. มีคุณธรรม / จริยธรรม
2. มีคุณภาพทางวิชาการ / วิชาชีพ
3. มีความรักชาติ / รักองค์กร
4. รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง / รู้จักเสียสละ
5. มีความอดทน / อ่อนน้อมถ่อมตน / สัมมาคารวะ
6. เป็นผู้นำทางสังคม / ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง
7. มีความรักในบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในสังคม
8. ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ / มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกรับในสิ่งที่ดี
9. มีความทันสมัย / มีความรอบรู้ / นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
(1) เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง และมีความสุขที่ยั่งยืน
(2) เป็นทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ

Verbatim translation
                Vision : CMU’s graduates should be devoted to their practice, they should be knowledgeable in their expertise and should be able to control their life properly. They should be self-controlled in living with others, and work with a sense of morality for our society.
                Desired Qualities of Chiang Mai University Graduates
1. Moral / Ethical
2. Academic and Vocational excellence
3. Patriotic / Sense of belonging to the organization
4. Self-sufficient / Dedicated
5. Patient / polite / Respectful
6. Social Leader / Be able to live appropriately in society
7. Care taker for others
8. The ability to use knowledge to solve problem systematically / have the desire to do the good thing
9. The ability to adopt, adapt and improve as circumstances change to improve our country’s competency

Outcome of the desired qualities of Chiang Mai University Graduates
(1) Improving the quality of life / Self-sufficiency / Sustained happiness
(2) Development of the economy and society of our country