การใช้บริการสถานที่กีฬา

 • ผู้ต้องการใช้บริการสถานที่กีฬาในการออกกำลังกายหรือจัดกิจกรรมกีฬา สามารถดูรายละเอียดการใช้บริการและค่าบำรุงสถานที่ได้ ดังนี้
  • หลักเกณฑ์การใช้บริการสถานที่กีฬา และ/หรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อัตราค่าธรรมเนียมสถานที่กีฬาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อัตราค่าบำรุงสถานที่กีฬาและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำสนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนามกีฬากลาง

 • สนามกีฬากลางมีพื้นที่ทั้งหมด 16,650 ตารางเมตร ประกอบด้วย
  • สนามฟุตบอล พื้นที่ 6,800 ตารางเมตร
  • ลู่วิ่ง 8 ลู่ พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร
  • พื้นที่อัฒจันทร์ 1,050 ตารางเมตร
  • พื้นที่รอบๆสนาม 4,800 ตารางเมตร
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2514 มีลักษณะการใช้งาน คือ ใช้ในการแข่นขันฝึกซ้อมฟุตบอล กรีฑา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาประตูฟุตบอล 11 คน 1 ชุด
  • เสาประตูฟุตบอล 7 คน 2 ชุด
  • อาคารอัฒจันทร์คอนกรีตมีหลังคาด้านทิศตะวันตก
  • อัฒจันทร์เหล็กไม่มีหลังคาทางด้านทิศตะวันออกขนาด 8 X 40 เมตร
  • อัฒจันทร์กระถางคบเพลิง
  • เสาธงประจำสนาม

สนามฟุตบอล 2

 • ลักษณะสนาม มีพื้นที่ 15,200 ตารางเมตร สนามหญ้า มีดินอัดและรางระบาย ค.ส.ล.โดยรอบ
 • สถานที่ตั้งใกล้อาคารพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2513
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้แข่งขันและฝึกซ้อมฟุตบอลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาประตูฟุตบอล 11 คน 1 ชุด
  • เสาประตูฟุตบอล 7 คน 2 ชุด

สนามรักบี้ฟุตบอล

 • พื้นที่ 27,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นสนามรักบี้ จำนวน 2 สนาม
 • สถานที่ตั้ง ด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2510
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการแข่งขัน – ฝึกซ้อมรักบี้ฟุตบอล และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาประตูรักบี้ 2 ชุด
  • เสาประตูฟุตบอล 11 คน 2 ชุด

สนามฮ๊อกกี้

 • พื้นที่ 7,200 ตารางเมตร
 • สถานที่ตั้งทิศตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2512 ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมฮ๊อกกี้และฟุตบอล
 • อุปกรณ์ประจำสนาม เสาประตู 1 ชุด

สนามซอฟท์บอล

 • พื้นที่ 6,400 ตารางเมตร
 • สถานที่ตั้ง ทิศตะวันตกติดกับสนามฟุตบอล 2
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2529
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้ฝึกซ้อม/แข่งขันซอฟท์บอล

ลานอเนกประสงค์

 • พื้นที่ 2,964.50 ตารางเมตร
 • พื้นสนามปูแอ๊สฟัลท์ ประกอบด้วย เวทีแอโรปิค 1 เวที และ สนามน๊อกบร์อด 1 สนาม
 • สถานที่ตั้งด้านทิศใต้ของสนามเทนนิส
 • ก่อสร้างเมื่อ ปี 2542
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้แข่งขัน – ฝึกซ้อม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง

 • พื้นที่ (2 สนาม) 1,000 ตารางเมตร
 • พื้นสนามเป็นเพลย์กาวด์พื้น ค.ส.ล.ปูผิวหน้าด้วยแอ๊สฟั้ลท์ติดคอนกรีต
 • สถานที่ตั้ง ข้างสี่แยกหอนาฬิกาตะวันตกสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2513
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้แข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • แท่นห่วงบาสเกตบอล 2 ชุด
  • อัฒจันทร์ 3 ชุด

สนามเทนนิส

 • พื้นที่ 3 งาน
 • ลักษณะสนามสนามพื้นแอ๊สฟัลท์ทาสีพื้นสนามสีพาสติกสีเขียวสีตีเส้นสีขาว เขต บริเวณสนามทาสีน้ำตาลแดง มีสนามจำนวน 4 คอร์ด พร้อมรั้วตาข่ายและแผงไฟสปอร์ตไลท์
 • สถานที่ตั้งทางทิศใต้ของสนามเทนนิส
 • เริ่มก่อสร้างปี 2531
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาเทนนิส 4 ชุด
  • ตาข่ายเทนนิส 4 ชุด
  • เก้าอี้ติดสินเทนนิส 4 ตัว

สนามเปตอง

 • พื้นที่สนามขนาดมาตรฐาน จำนวน 16 สนาม
 • ลักษณะสนามเป็นพื้นหินเกล็ดบดอัด
 • สถานที่ตั้งทิศตะวันออกของสนามซอฟท์บอล
 • ก่อสร้างปี 2530
 • ลักษณะการใช้งานใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อมเปตอง
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • อัฒจันทร์โครงเหล็ก จำนวน 2 ชุด

สนามวอลเลย์บอลชายหาด

 • พื้นที่ 468 ตารางเมตร
 • ลักษณะของสนาม เป็นสนามทรายมีขอบปูนโดยรอบ
 • สถานที่ตั้งทิศตะวันออกสนามเทนนิส
 • ก่อสร้าง ปี 2544
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้ฝึกซ้อมวอลเล่ย์บอลชายหาด
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาและตาข่าย 1 ชุด
  • อัฒจันทร์ 2 ด้าน

ลานกีฬากลางแจ้ง

 • พื้นที่ 108.10 x 42.20 เมตร ประกอบด้วย
  • วอลเลย์บอล 2 สนาม
  • เซปัคตะกร้อ 3 สนาม
  • ตะกร้อลอดบ่วง 1 สนาม
 • ลักษณะของสนาม เป็นพื้นสนามปูแอ๊สฟัลท์มีรั้วรอบ
 • สถานที่ตั้ง ด้านทิศเหนือของสนามเทนนิส
 • ก่อสร้างเมื่อปี 2546
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้แข่งขัน – ฝึกซ้อม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์

 • พื้นที่ 3,450 ตารางเมตร เป็นสระคอนกรีต ประกอบด้วย
  • สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 18x50 เมตร
  • สระกระโดดน้ำขนาด 13.70x13.90 เมตร ลึก 3.80 เมตร
  • อัฒจันทร์คอนกรีต ขนาดจุ 160 คน จำนวน 4 ชั้น
  • อัฒจันทร์เหล็กขนาดจุ 40 คน จำนวน 5ชั้น
  • ห้องน้ำแยกชาย – หญิง
  • ห้องทำการของเจ้าหน้าที่
  • ห้องขายของ
  • ห้องทำการชมรมกีฬาทางน้ำและชมรมดำน้ำ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2512
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • เสาโปโลน้ำ 1 ชุด
  • ลู่ 9 เส้น

สนามยิงปืนอัดลม

 • พื้นที่ 10x13 = 130 ตารางเมตร มีช่องยิง จำนวน 8 ช่องยิง
 • สถานที่ตั้ง ด้านทิศเหนือของอาคารพลศึกษา อาคาร 2
 • ก่อสร้างในปี 2536
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันยิงปืน
 • อุปกรณ์ประจำสนาม รางเลื่อนเป้ายิง 8 ด้าน

สนามฝึกซ้อมยิงธนู

 • พื้นสนามหญ้า ขนาด 25 x 60 เมตร
 • ความยาวของสนาม ระยะ 6 เมตร ,12 เมตร ,18 เมตร ,25 เมตร,30 เมตร และ 50 เมตร
 • พื้นที่ด้านหลังเป้า ห่าง 10 เมตร เป็นเนินดินกั้น กันลูกธนู
 • สถานที่ตั้ง ด้านทิศตะวันออกของอาคารพลศึกษา
 • ลักษณะการใช้งาน สำหรับการฝึกซ้อมยิงธนู

อาคารพลศึกษา อาคาร 1

 • มีพื้นที่ ขนาด 19 x 34 เมตร จำนวน 1 สนาม (พื้นยางสังเคราะห์) สามารถใช้สำหรับเล่นกีฬาบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล พร้อมอัฒจันทร์ 2 ด้าน จุคนได้ประมาณ 1,000 – 1,500 คน
 • ลักษณะการใช้งาน ใช้แข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล และกิจกรรมกีฬาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
 • ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2531
 • อุปกรณ์ประจำสนาม
  • แท่นห่วงบาสเกตบอล จำนวน 1 ชุด
  • เสาวอลเลย์บอล จำนวน 1 ชุด
  • เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด

อาคารพลศึกษา อาคาร 2

 • อาคารพลศึกษา อาคาร 2 พื้นที่ 2,763 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตหลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2531 ประกอบด้วยสนามต่าง ๆ ดังนี้
  • สนามแบดมินตัน ขนาดมาตรฐาน จำนวน 6 สนาม พร้อมอัฒจันทร์โครงเหล็กจุคนได้ 750 - 900 คน
  • สนามเทเบิลเทนนิส จำนวน 4 โต๊ะ
  • สนามมวย จำนวน 1 เวที
  • สนามยูโด จำนวน 1 สนาม