...       
   
งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ
 


วิสัยทัศน์
งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา
เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ให้บริการที่เป็นเลิศ
ได้มาตรฐานสากลและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม
เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลัก

1.ให้บริการและส่งเสริมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และประสานงานให้ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาผู้พิการให้สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาทั่วไปได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. สร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาระบบการสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 อันจะช่วยให้ผู้พิการสามารถอยู่ร่วมเป็นปกติสุขในสังคม
2. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล
และรับบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคระบาด และสารเสพติด

บริหารงานทั่วไป และหลักสูตร
- ประสานงานด้านหลักสูตรการศึกษากับคณะ/ภาควิชา หน่วยงาน / อาจารย์ผู้สอน /อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ผู้พิการและ ผู้ปกครอง
- ประสานงานกับโรงเรียน /สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผู้พิการ
- ประสานงานการลงทะเบียนเรียนและการสอบ
- สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาสื่อการศึกษา
- จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาผู้พิการ
- จัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือ นักศึกษาผู้พิการ และจัดการฝึกอบรมนักศึกษาทั่วไปในการใช้ชีวิตร่วมกัน กับนักศึกษาผู้พิการ
- จัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพิเศษ
- จัดทำทะเบียนประวัติและติดตามผลการศึกษา
- จัดทำเว็บไซด์ของงาน
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริการและส่งเสริมนักศึกษาผู้พิการเฉพาะทาง
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาผู้พิการด้านการศึกษาและด้านการดำรงชีวิต
- จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการ
- จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program; IEP)
- บริการจัดหาที่พักและการเดินทาง
- เผยแพร่ความรู้และบริการยืมสื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการและนักศึกษาทั่วไป
- จัดหางานสำหรับนักศึกษาพิการที่จบการศึกษา


ส่งเสริมนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน
- จัดให้มีล่ามภาษามือ

ส่งเสริมนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็น
- จัดให้มีบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับ นักศึกษาผู้พิการ* จัดทำเอกสารเบรลล์ / สื่อภาพนูน / หนังสือเสียง

ส่งเสริมนักศึกษาผู้บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมนักศึกษาผู้บกพร่องด้านอื่นๆ

สร้างเสริมสุขภาพนักศึกษา
- งานประสานงานอำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์ เอกสารแนะแนวทางที่นักศึกษาจะรับบริการรักษาพยาบาลจากศูนย์สุขภาพสวนดอกและศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งรายงานอาการเจ็บป่วยของนักศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- จัดทำแผ่นโปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์และการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพต่างๆแก่นักศึกษา
- ประสานงานและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ สารเสพติด โรคไข้เลือดออก โรคระบาด ฯลฯ
- งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0-5394-3049,51
แฟกซ์ 0-5394-3051