<< คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ >>
Visit Us on Facebook
Follow us on Facebook
CONTACT US
ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thai Student Development Division CMUEnglish
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานปฎิบัติงาน อัตราเงินเดือน16,360.-บาท
จำนวน 3 อัตรา (จิตวิทยา) (กิจการนักศึกษา) (ทุนการศึกษา)
รายงานตัวเพื่อเข้าปฎิบัติงาน หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green & Clean Campus รณรงค์การใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม แทนการใช้โฟมในงานวันผู้บริหารพบผู้ปกครอง
27 พฤษภาคม 2556 ในปีนี้งดการใช้กล่องโฟมไปได้ถึง 4,000 ชิ้นข่าวประกาศ ด่วน !!!
ตัวอย่างการแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.: รายละเอียด :.


เรายินดีเป็นเพื่อนกับคุณ Hotline สายด่วน มช.
บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ แล้วจะพบว่าทุกปัญหามีทางออก
Hotlineสายด่วน มช. { บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ }

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17-18 ธันวาคม 2556
ณ Horizon Village&Resort สวนพฤษศาสตร์ ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Download

: Networking and Internationalization
โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

: การบริหารเงินส่งเสริมกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ทิศทางพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
: กิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

: ระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา CMU MIS
: ผลการดำเนินงานระบบกิจกรรมนักศึกษา CMUMIS ณ ธ.ค. 56
: แนะนำระบบกิจกรรมนักศึกษา Version 2
: ระบบกิจกรรมนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา
โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

http://thaisignlanguage.wordpress.com/
ยินดีต้อนรับ สู่การเรียนรู้ภาษามือไทย ภาษามือนั้นไม่ยาก หากฝึกฝนและใช้บ่อยๆนะครับ

e-book เตรียมพร้อมลูกช้างเชียงใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน
fip-book เตรียมพร้อมลูกช้างเชียงใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “เตรียมพร้อมเปิดเทอมในเดือนสิงหาคม
ในปี พ.ศ.2557 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนารายวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
ณ ห้องดอยสุเทพ 1และ 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิอส์ เชียงใหม่
 
Download

: ปรับเปลี่ยนการสอบ admission เพื่อรองรับการเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2557ฯ
โดย ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

  : การเตรียมพร้อมนักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2557ฯ
โดย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
  : กรอบแนวคิดในการจัดการรายวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
โดย ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรียนรู่ผ่านกิจกรรม
โดย อ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

: การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กรณีศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มช.
โดย รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  : การพัฒนารายวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม กรณีศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มช.
โดย ผศ.ดร.ภญ.อำไพ พฤติวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา “รู้ลึก รู้จริง ก่อนประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
วันพฤหัสบดีที่ 30 – ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
Download

: ความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษากับประชาคมอาเซียน
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  : การเมือง การปกครอง 10 ประเทศอาเซียน
โดย รศ.ดร.โกสุม สายจันทร์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
  : โอกาสของประเทศไทยต่อการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
โดย คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์
ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
  : ตระการตา ศาสนา พัสตราภรณ์ ศิลปวัฒนธรรม ของชาติในอาเซียน
โดย ผศ.มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 

: รู้จักและเข้าใจ ประชาคมอาเซียน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
โดย รศ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  : การเตรียมนักศึกษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  : อุดมศึกษาในอาเซียน ประเทศใดมหาวิทยาลัยใดเป็นเลิศในสาขาใด
โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
  : DOs & DON'Ts เมื่อเข้าสู่ประเทศในอาเซียน
Myanmar & Indonesia
  : เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน รู้เรา รู้เขาและเข้าใจ
โดย รศ.ดร.เพ็ชรี รูปวิเชตร รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช.

รายงานผลการศึกษา
การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555
โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 2555