CONTACT US
ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา
 
   
   
 
 

 

 

: สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
      ...   
 

 
 
รายงานผลการสำรวจ
การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556
โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤษภาคม 2557
 

Wrist band มช.
สายรัดข้อมือ (Wrist band) การกุศล
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์...


  ภาพกิจกรรมและข่าวสาร...
กองพัฒนานักศึกษา มช.

 

: สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...เติมหัวใจให้สังคมDekmor CMU : เว็บไซต์เด็กมอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสาร รด.มช.ข่าวสารนักศึกษาวิชาทหาร มช.
Hotlineสายด่วน มช. { บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ }

Media...
VDO แนะนำมช.
VDO ประวัติมช.
ฟังเพลง มช.

   Download...
แบบฟอร์ม
รายงานการเดินทาง
ปฎิบัติงาน

แบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานฯ

 
   -: Copy right 2011 :-    
ลูกช้าง..ไม่มีอบายมุขนักศึกษา มช. ..ขับขี่ปลอดภัย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       
โทรศัพท์ 0-5394-3039       
* ติดต่อ กยศ./กรอ. โทรศัพท์ 0-5394-1360       
โทรสาร 0-5394-3070       
E-Mail : affaires@chiangmai.ac.th  

eXTReMe Tracker
ค้นหานักศึกษา มช.ที่มีสถานภาพปัจจุบัน